เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ลงนามร่วมมือบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทาน
 
  • pic_news/2286_images_08_11_2018_09_12_5545750979_2022112821157995_313869703116226560_o.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 08 พ.ย. 2561 09:12:50    อ่าน (000059)
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าม่วง เทศบาลตำบลหนองหลวง ลงนามร่วมมือบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานโดยใช้ธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเพื่อลดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ทั้ง 2 ตำบลก่อนที่จะนำไปขยายผลต่อไป วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศมนตรีทต.ท่าม่วง,นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง พยาน นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัด,อาจารย์ทอง หลอมประโคน ที่ปรึกษาศูนย์บริหารจัดการน้ำ ภาคอีสาน กองทัพภาค2,นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ,ว่าที่ร.ต.วิฑูร บุญละคร ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง,นางพัชรี โพธิ์เปี้ยศรี ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้จัดให้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือต่อกันเพื่อบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานโดยใช้ธนาคารน้ำใต้ดินขึ้นเพื่อลดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ทั้ง 2 ตำบล นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกอบจ.รอ.กล่าวว่า.--จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่ต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอยู่เป็นประจำทุกปี ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ ได้รับความเดือดร้อน จากภาวะน้ำท่วม ส่วนประชาชนที่อาศัยในบริเวณพื้นที่สูง กลับต้องได้รับความเดือดร้อน จากการขาดแคลนน้ำ เพื่อการบริโภค อุปโภคและน้ำเพื่อการเกษตรกรรม สภาพปัญหาดังกล่าว ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดการบริหารจัดการน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงร่วมมือกับเทศบาลตำบลท่าม่วงและเทศบาลตำบลหนองหลวงอำเภอเสลภูมิ ทดลองนำศาสตร์พระราชา ในเรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ นอกเขตชลประทานในพื้นที่ตำบลท่าม่วงและตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อลดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ทั้ง 2 ตำบลดังกล่าว ในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเทศบาลตำบลท่าม่วงและเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้จัดให้มีการลงนาม ในบันทึกความร่วมมือต่อกัน เพื่อบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานโดยใช้ธนาคารน้ำใต้ดินขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานโดยใช้ธนาคารน้ำใต้ดิน,2 เพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมาย ให้เกิดประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบันทึกข้อตกลงได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายดังนี้ 1 เทศบาลตำบลท่าม่วง จัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่จำนวน 12 แห่งที่จะดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินพร้อมทั้งจัดหาสถานที่สำหรับทิ้งดิน จากการทำธนาคารน้ำใต้ดิน 2 เทศบาลตำบลหนองหลวง จัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่จำนวน 10 แห่ง ที่จะดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่สำหรับทิ้งดินจากการทำธนาคารน้ำใต้ดิน,3องค์การหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดเครื่องจักรกลเพื่อดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ในแหล่งน้ำที่เทศบาลตำบลท่าม่วงและเทศบาลตำบลหนองหลวงกำหนด โดยข้อตกลงฉบับนี้มีระยะเวลาในการร่วมมือการบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานโดยใช้ธนาคารน้ำใต้ดินเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งหากได้ผลดี ก็ดำเนินการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นของจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป ข้อความบางตอน...บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานโดยใช้ธนาคารน้ำใต้ดิน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกับเทศบาลตำบลท่าม่วงเทศบาลตำบลหนองหลวง บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายกองค์การส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กับเทศบาลตำบลท่าม่วงอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง และเทศบาลตำบลหนองหลวงอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าไตรภาคีความร่วมมือจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทาน โดยใช้ธนาคารน้ำใต้ดิน ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลท่าม่วงและตำบลหนองหลวงอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งทุกฝ่ายตกลงร่วมกันดำเนินการ เป้าหมายในการดำเนินงาน 1 แหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลท่าม่วงจำนวน 12 แห่ง 2 แหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลหนองหลวงจำนวน 10 แห่ง การลงนาม เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ไตรภาคีความร่วมมือจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน ลงนาม ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด,นายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง,นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง หลังลงนาม นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกอบจ.รอ.ได้เปิดให้ผู้ร่วมประชุมซักถาม และร่วมประชุมเพื่อดำเนินการต่อไป ก่อนการลงนาม อาจารย์ทอง หลอมประโคน ที่ปรึกษาศูนย์บริหารจัดการน้ำ ภาคอีสาน กองทัพภาค2ได้มาบรรยายให้ข้อมูล ถึงการบริหารจัดการน้ำที่ดี มีคุณภาพโดยใช้การบริหารแบบสมาร์ท ควบคุมดูแลน้ำทั้งระบบ ใช้แอปช่วยควบคุมบริหารจัดการ ใช้ทรัพยากรฯที่มีอยู่ให้เกิดประโยชนฺ์ ทั้งพลังงานแสงแดด โซล่าเซลล์เกิดการหมุนเวียนทดแทน สามารถมีน้ำประปาใช้ ลิตรละ1บาท โดยได้ทดลองใช้ได้ผลมาแล้ว หวังว่าร้อยเอ็ดจะเป็นอีกแห่งหนึ่ง ที่เป็นต้นแบบน้ำประปาลิตรละ1บาท
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป