ho
 
 

ครูสอนดีจังหวัดร้อยเอ็ด   ในโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์  เชิดชู  ยกย่อง  “ครูสอนดี”  

 

 


ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศไทย   “เพื่ออนาคตคนไทยที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม”  โดยกำหนดประเด็นหลักในการทำงาน  4  ด้าน   โดยด้านที่  1 ก็คือ “การสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน  เด็กและเยาวชน”    ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  11  มกราคม  2554  ได้เห็นชอบให้ดำเนินการใน  2  โครงการ คือ

  1. สังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์  เชิดชู  ยกย่อง  “ครูสอนดี”
  2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพให้กลุ่มเด็กและเยาวชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์  เชิดชู  ยกย่อง  “ครูสอนดี”   เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อปฏิรูปค่านิยมที่สังคมมีต่อครูด้วยการเชิดชู  และมอบรางวัลให้ครูสอนดี   เพื่อเป็น    ต้นแบบ   ให้แก่ครูทั่วประเทศทั้งครูในระบบโรงเรียนและครูนอกระบบ   ครูในการศึกษาทางเลือกเพื่อเด็กกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ   โดยจะดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา  3  ปี   เพื่อผลิตครูสอนดีปีละ  20,000  คน  ทั่วประเทศ  และครูสอนดีได้รับทุน   600  ทุน  ซึ่งแต่ละจังหวัดต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล    ขณะนี้จังหวัดร้อยเอ็ด   ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งกำลังดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนดีระดับท้องถิ่น  และจะทำการคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป    โดยคณะกรรมการจะประกาศรายชื่อในเดือนตุลาคม  2554  
นายมังกร  ยนต์ตระกูล   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  กล่าวว่า  รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้มีโครงการ   “ครูสอนดี”   เกิดขึ้น    และมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจงานการศึกษา  เชิดชู   และเป็นกำลังใจให้ผู้ที่กำลังทำหน้าที่ครู  ได้ทำหน้าที่ครูอย่างเต็มสติปัญญา  และกำลังความสามารถ  เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ  ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับสัดส่วนครูสอนดี  จำนวน   411  ท่าน   (ได้รับรางวัล รายละ 10,000  บาท)   และครูสอนดีได้รับทุน  จำนวน  12  ท่าน  (ได้รับรางวัล ทุนละ  500,000  บาท)
*******************************
สกลรัตน์ / ข่าว


 

 


.................................................

   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป