เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: กฎหมายน่ารู้ จากนิติกร อบจ.ร้อยเอ็ด
  ร่าง พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562    อ่าน (000000)  
ร่าง พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562
 
  วันที่ : 03 มี.ค. 2564 15:05:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒    อ่าน (000000)  
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
 
  วันที่ : 02 มี.ค. 2564 08:50:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศขยายกรอบระยะเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี    อ่าน (000136)
ประกาศขยายกรอบระยะเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
 
  วันที่ : 18 ก.ย. 2563 13:02:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 - 2564)    อ่าน (000105)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 - 2564)
 
  วันที่ : 18 ก.ย. 2563 13:00:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น    อ่าน (000165)
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/8/24069_1_1598495163697.pdf?time=1598508381833
 
  วันที่ : 27 ส.ค. 2563 14:31:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารกิจการศูนย์แสดงสินค้า OTOP อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000154)
ระเบียบว่าด้วยการบริหารกิจการศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการบริหารกิจการรศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ฉบับที่2 พ.ศ. 2562)
 
  วันที่ : 29 ก.ค. 2563 15:47:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรณยาบรรณองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000181)
ข้อบังคับว่าด้วยจรรณยาบรรณ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 มิ.ย. 2563 11:24:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลสถิติการร้องเรียน อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000204)
ข้อมูลสถิติการร้องเรียน อบจ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 17 มิ.ย. 2563 11:37:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    อ่าน (000131)
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
  วันที่ : 16 มิ.ย. 2563 10:50:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน และการตอบข้อร้องทุกข์ร้องเรียน อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000126)
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน และการตอบข้อร้องทุกข์ร้องเรียน อบจ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยแบบฟอร์ม
 
  วันที่ : 16 มิ.ย. 2563 10:46:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน    อ่าน (000160)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
 
  วันที่ : 15 มิ.ย. 2563 11:06:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  -ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ ปี 2563    อ่าน (000253)
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ ปี 2563
 
  วันที่ : 23 ธ.ค. 2562 13:35:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  คู่มือการให้บริการประชาชน    อ่าน (000275)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำ ?คู่มือประชาชน? ในการบริการประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่มาติดต่อราชการ รับทราบ ขั้นตอน ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาต และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทา
 
  วันที่ : 19 ก.ย. 2562 11:32:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  คู่มือปฏิบัติงานความผิดทางละเมิด    อ่าน (000279)
คู่มือปฏิบัติงานความผิดทางละเมิด
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 18:16:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ตั้งศูนย์ดำรงธรรม อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000280)
ตั้งศูนย์ดำรงธรรม อบจ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 17:25:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 2 3 Next
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป