เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: กฎหมายน่ารู้ จากนิติกร อบจ.ร้อยเอ็ด
  -ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ ปี 2563    อ่าน (000052)
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ ปี 2563
 
  วันที่ : 23 ธ.ค. 2562 13:35:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  คู่มือการให้บริการประชาชน    อ่าน (000137)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำ ?คู่มือประชาชน? ในการบริการประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่มาติดต่อราชการ รับทราบ ขั้นตอน ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาต และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทา
 
  วันที่ : 19 ก.ย. 2562 11:32:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  คู่มือปฏิบัติงานความผิดทางละเมิด    อ่าน (000131)
คู่มือปฏิบัติงานความผิดทางละเมิด
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 18:16:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ตั้งศูนย์ดำรงธรรม อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000130)
ตั้งศูนย์ดำรงธรรม อบจ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 17:25:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ    อ่าน (000124)
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
 
  วันที่ : 25 มิ.ย. 2562 10:18:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000106)
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 14:56:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๒    อ่าน (000126)
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๒
 
  วันที่ : 20 มิ.ย. 2562 11:20:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒    อ่าน (000084)
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒
 
  วันที่ : 14 มิ.ย. 2562 15:28:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  มติ ครม วันที่ 14 พฤษภาคม 2562    อ่าน (000066)
มติ ครม วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
 
  วันที่ : 14 มิ.ย. 2562 09:52:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐    อ่าน (000068)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
  วันที่ : 12 มิ.ย. 2562 10:05:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘    อ่าน (000083)
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 
  วันที่ : 10 พ.ค. 2562 15:19:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปี2562 (ฉบับที่4)    อ่าน (000082)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปี2562 (ฉบับที่4)
 
  วันที่ : 07 พ.ค. 2562 10:46:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่2) พ.ศ.2559    อ่าน (000087)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่2) พ.ศ.2559
 
  วันที่ : 17 เม.ย. 2562 15:00:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559    อ่าน (000078)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559
 
  วันที่ : 17 เม.ย. 2562 14:58:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙    อ่าน (000089)
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 
  วันที่ : 17 เม.ย. 2562 14:56:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 2 Next
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป