เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: กฎหมายน่ารู้ จากนิติกร อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวันในการเก็บภาษี    อ่าน (000293)
ประกาศขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวันในการเก็บภาษี
 
  วันที่ : 17 ต.ค. 2560 14:09:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  คู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย    อ่าน (000170)
คู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย
 
  วันที่ : 08 ก.ย. 2560 14:45:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นโยบายความโปร่งใส    อ่าน (000164)
นโยบายความโปร่งใส
 
  วันที่ : 07 ก.ย. 2560 14:28:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    อ่าน (000201)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 
  วันที่ : 16 ส.ค. 2560 14:00:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559    อ่าน (000196)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
 
  วันที่ : 16 ส.ค. 2560 10:52:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559    อ่าน (000202)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 
  วันที่ : 16 ส.ค. 2560 10:51:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560    อ่าน (000147)
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560
 
  วันที่ : 16 ส.ค. 2560 10:45:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ผลการหารือเงินประจำตำแหน่ง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000341)
ผลการหารือเงินประจำตำแหน่ง อบจ.ร้อยเอ็ด ดาวน์โหลดในไฟล์แนบล
 
  วันที่ : 16 พ.ย. 2559 10:46:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ผลการประชุม ก.กลาง26กันยายน2559    อ่าน (000239)
ผลการประชุม ก.กลาง26กันยายน2559 ดาวน์โหลดในไฟล์แนบ
 
  วันที่ : 16 พ.ย. 2559 10:44:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศ กจ. กท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปและเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง    อ่าน (000381)
ประกาศ กจ. กท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปและเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
 
  วันที่ : 20 เม.ย. 2559 10:04:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)    อ่าน (000857)
จำนวน 5 โครงการ
 
  วันที่ : 23 ม.ค. 2557 09:27:09 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  โยกย้ายข้าราชการเพื่อความเหมาะสม...เจตนาแท้จริงหรืออำพราง    อ่าน (000962)
เมื่อกฎหมายเปิดช่องให้ข้าราชการการเมืองเข้ามามีบทบาทและอำนาจในการบริหารงานบุคคลของฝ่ายข้าราชการประจำได้
 
  วันที่ : 31 ต.ค. 2556 12:59:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ออกคำสั่งไม่ถูกต้อง...ไฉนเรียกให้คืนเงิน    อ่าน (000922)
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.114/2554 ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่คืนเงินยืมทดรองจ่าย แล้วทำไมมีคำสั่งเรียกให้คืนเงินที่ได้รับไป
 
  วันที่ : 24 ต.ค. 2556 09:59:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำลังใจที่เกือบหลุดลอย (เงินรางวัลประจำปี)    อ่าน (000820)
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.445/2550 อะไร ? จะเกิดขึ้น หากบุคลากรในองค์กรรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวังและทำงานตามหน้าที่ให้แล้วเสร็จไปวันๆ
 
  วันที่ : 24 ต.ค. 2556 09:50:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ความไม่เป็นธรรมในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน    อ่าน (000899)
ความไม่เป็นธรรมในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
 
  วันที่ : 09 ต.ค. 2556 10:06:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 2 Next
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป