เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 ::
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง - บ้านดอนเกลือ - บ้านนางาม ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000026)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง - บ้านดอนเกลือ - บ้านนางาม ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 14 มิ.ย. 2562 10:42:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ใบสมัครอาสาสมัครศูนย์มีสุข    อ่าน (000189)
ใบสมัครอาสาสมัครศูนย์มีสุข
 
  วันที่ : 11 พ.ค. 2561 09:51:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ได้มีการออกเยี่ยมบ้านคนพิการในเขตเทศบาลตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000557)
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออก เยี่ยมบ้านพักคนพิการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด มีการปรับปรุงสภาพบ้านให้คนพิการมีคุณภาพ
 
  วันที่ : 14 ธ.ค. 2559 11:21:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ให้แก่ผู้พิการในเขตตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000826)
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยกกลางและรถเข็นสำหรับผู้พิการให้กับผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย โดยมีนายตุลธร ขามช่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพธิ์ชัย นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ป
 
  วันที่ : 08 ก.ค. 2558 10:52:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยกกลางและรถเข็นสำหรับผู้พิการให้กับผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ    อ่าน (000730)
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยกกลางและรถเข็นสำหรับผู้พิการให้กับผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ โดยมีนางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหาร
 
  วันที่ : 08 ก.ค. 2558 10:40:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยกและรถเข็นสำหรับผู้พิการให้กับผู้พิการตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000795)
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยกและรถเข็นสำหรับผู้พิการให้กับผู้พิการตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเชษฐา เวียงสิมา นายกเทศมนตรีตำบลมะอึ ได้นำผู้พิการ ซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่ตำบลมะอึ จำนวน 7 คน เพื่อรับมอบรถส
 
  วันที่ : 25 มิ.ย. 2558 10:59:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์ให้ผู้พิการตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน    อ่าน (000924)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยกและรถเข็นสำหรับผู้พิการให้กับผู้พิการตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักรพิมาน โดยมีนายเมฆินทร์ เฉนียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ ได้นำผู้พิการ ซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่ตำบลป่าสังข์ จำนวน 11 คน เพื่อ
 
  วันที่ : 08 พ.ค. 2558 13:12:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบกายอุปกรณ์(รถสามล้อโยก)ให้ผู้พิการอำเภอจังหาร    อ่าน (000461)
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบรถสามล้อโยกผู้พิการอำเภอจังหาร โดยมีนายอาคม เฉลิมแสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอจังหาร นางสิรินาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประพันธ์ ศรีชะตา นายประเทือง
 
  วันที่ : 20 ม.ค. 2558 02:35:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ เปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคนพิการตาบอด    อ่าน (000471)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ เปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคนพิการตาบอด โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 37,700 บาท จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ. สมาคมคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 20 ต.ค. 2557 03:44:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านทัศนัย ไวนิยมพงศ์ เปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของคนพิการ    อ่าน (000416)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านทัศนัย ไวนิยมพงศ์ เปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของคนพิการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 15,800 บาท จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหว
 
  วันที่ : 20 ต.ค. 2557 03:25:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านทัศนัย ไวนิยมพงศ์ เปิดงานโครงการการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้พิการตำบลเมืองหงษ์    อ่าน (000489)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านทัศนัย ไวนิยมพงศ์ เปิดงานโครงการการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้พิการตำบลเมืองหงษ์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ณ. ศูนย์การเรียนรู้ กศน. ตำบลเมืองหงษ์
 
  วันที่ : 01 ส.ค. 2557 08:19:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เปิดงานโครงการอบรมครูพี่เลี้ยงและผู้ปกครองเด็กพิการ    อ่าน (000514)
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด (Roi ? Et Rehabilitation Fund ) นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เปิดงานโครงการอบรมครูพี่เลี้ยงและผู้ปกครองเด็กพิการ โรงพยาบาลเมยวดี วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมโรงพยาลเมยวดี ชั้น 2 อำเ
 
  วันที่ : 01 ส.ค. 2557 08:13:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป