เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : การติดตามการดำเนินงานศูนย์มีสุขโดยคณะคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด
 
 • pic_news/2943_images_20_08_2019_11_09_41ติดตามศูนย์มีสุข สว่าง_๑๙๐๖๐๕_0008.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2943_images_20_08_2019_11_09_41ติดตาม หนองแวงควง_๑๙๐๖๒๕_0006.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2943_images_20_08_2019_11_09_41ติดตามศูนย์มีสุขตำบลเมืองสรวง_๑๙๐๖๒๕_0002.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2943_images_20_08_2019_11_09_40ติดตามศูนย์มีสุข ทตเมย_๑๙๐๖๒๕_0011.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2943_images_20_08_2019_11_09_40ติดตามศูนย์มีสุขตำบลโพนทราย_๑๙๐๖๒๕_0001.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2943_images_20_08_2019_11_09_40ติดตามศูนย์ พลับพลา_๑๙๐๖๒๕_0003.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2943_images_20_08_2019_11_09_40ติดตามศูนย์ต. บึงงาม_๑๙๐๖๒๕_0008.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2943_images_20_08_2019_11_09_39ติดตาม โนนสง่า_๑๙๐๖๒๕_0010.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2943_images_20_08_2019_11_09_39ติดตามศูนย์มีสุขตำบลจังหาร_๑๙๐๖๒๕_0009.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2943_images_20_08_2019_11_09_39ติดตามศูนย์ ขี้เหล็ก_๑๙๐๖๒๕_0005.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2943_images_20_08_2019_11_11_56ติดตามศูนย์ต.หนองพอก_๑๙๐๖๒๕_0025.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2943_images_20_08_2019_11_11_56ติดตาม หนองแวงควง_๑๙๐๖๒๕_0006.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2943_images_20_08_2019_11_11_57ติดตามศูนย์มีสุขตำบลหนองหลวง_๑๙๐๖๒๕_0008.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2943_images_20_08_2019_11_11_57ติดตามศูยน์หนองฮี_๑๙๐๖๒๕_0007.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2943_images_20_08_2019_11_11_57ติดตามศูนย์มีสุขต.หินกอง_๑๙๐๖๒๕_0016.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2943_images_20_08_2019_11_11_57ติดตามศูนย์ โหรา_๑๙๐๖๒๕_0004.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2943_images_20_08_2019_11_11_57ติดตามศูนย์มีสุขตำบลเสลภูมิ_๑๙๐๖๒๕_0014.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2943_images_20_08_2019_11_11_58ติดตามรพ.โพนทอง_๑๙๐๖๐๕_0012.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2943_images_20_08_2019_11_11_58ติดตามศูนย์ซ่อมโรงพยาบ_๑๙๐๖๒๕_0009.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 20 ส.ค. 2562 11:06:04    อ่าน (000437)
             การดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาคีเครือข่ายกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ? ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 13 วัน ครอบคลุมพื้นที่ 20 อำเภอ ดำเนินการติดตามผลโดยคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประกอบด้วยศูนย์มีสุข 25 ศูนย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์คนพิการ โรงพยาบาลเสลภูมิ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลโพนทอง และโรงพยาบาลเกษตรวิสัย
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป