เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
  • pic_news/4128_images_11_11_2020_15_29_33123916982_3536701286365800_5843770543485263990_o.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/4128_images_11_11_2020_15_29_33124751156_3536701526365776_2577474465787729920_o.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/4128_images_11_11_2020_15_29_33124438824_3536702193032376_7785336778303060235_o.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 11 พ.ย. 2563 15:29:18    อ่าน (000107)
             วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดชั้น 2 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะกรรมการเลือกตั้งอบจ.ร้อยเอ็ด ประธาน โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงาน นายนวัต บุญศรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด นายทิวา มวยดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ โดยมีผู้เข้าร่วมแบ่งเป็นผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 6 คนและผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดรวม 36 เขตจำนวน 139 คนรวมจำนวนทั้งสิ้น 145 คน กิจกรรม พิธีเปิด,กระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นโดยนายนวัต บุญศรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด,วิธีการหาเสียงเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง,หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรฐาน ที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง โดยนายอุทัย พลทหาญ หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและงานพรรคการเมืองและคณะตอบข้อซักถาม นายนวัต บุญศรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ. ศ. 2560 กำหนดให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจข้างต้นจึงได้กำหนดจัด กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นในวันนี้ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-การเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัคร บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดงานจัดการเลือกตั้ง เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันนี้ เป็นการสร้างการยอมรับในเรื่องรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และการรู้รักสามัคคี เพื่อรักษาความเป็นมิตรเป็นเพื่อนบ้านและความเป็นญาติพี่น้องในท้องถิ่น ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง เพื่อสร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นโดยตรง
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป